2021

    

Babolat

Tenisová škola Rapid

Tenisová hala Hostýnská

Tenisový klub Hostýnská

Smlouva o kolektivním členství

Smlouva ve formátu PDF ke stažení zde.

Text smlouvy o kolektivním členství

I. Smluvní strany

INTERNATIONAL TENNIS CLUB Prague (dále jen ITC Prague)
na adrese Mikulova ul. 1572/13, 149 00 Praha 4
zastoupená panem ing. Stanislavem Pařízkem, prezidentem klubu

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva vychází ze znění odst. 1/ čl.I. a odst. 3/ čl. III. Stanov ITC Prague, kdy strana druhá v souladu se stanovami ITC Prague se může stát kolektivním členem tohoto klubu.

III. Předmět smlouvy

Smlouva upravuje vzájemné vztahy obou stran, které ji uzavírají za účelem rozvoje sportu a tělovýchovy se zaměřením na tenis. Rozumí se tím vzájemná pomoc a spolupráce při pořádání sportovních akcí jako jsou tenisové kempy, školení a turnaje, včetně ubytování a stravování účastníků.

IV. Doba trvání

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to nejméně na jeden rok, nebo neurčitou (nehodící se škrtněte).

V. Vzájemná práva a povinnosti

Smluvní strany v souladu s touto smlouvou a smluvním vztahem vzniklým závaznou objednávkou zajišťují sportovní akce dle čl. III a to samostatně, nebo ve spolupráci poskytnutím klubových zařízení tj. tenisových dvorců a sociálního zařízení. Akce jsou zajišťovány úplatně, nebo bezúplatně v rámci reciprocity. V rámci plnění této smlouvy strana první zajistí 10 % slevy pro stranu druhou na akce ITC Prague a na zakoupené tenisové vybavení na těchto akcích od strany první.

VI. Příspěvky

Roční členský příspěvek kolektivního člena činí 1000,- Kč. Příspěvek je splatný do 31.3. příslušného roku, nebo při uzavření této smlouvy. Kolektivní členství vzniká zaplacením členského příspěvku.Číslo účtu International Tennis Club Prague: 23562399 / 0800

VII. Ukončení smlouvy

Výpovědní lhůta činí 3 (tři) měsíce, pokud se strany nedohodnou jinak. Výpovědí této smlouvy není dotčen nárok na storno poplatky vyplývající ze smluvního vztahu vzniklého daného závaznou objednávkou.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je sepsána svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což obě strany stvrzují svými podpisy.

copyright Arectus Multimedia, s.r.o., itcprague.com